ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
บทบรรณาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล์
p0.000.jpg คลังหลวงแห่งประเทศไทย
www.klangluang.com
     สงวนลิขสิทธิ์  โดย วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน  กรุณาพิมพ์ได้ตามประสงค์โดยไม่ต้องขออนุญาต  นอกจากจะพิมพ์เพื่อจำหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ เพราะคณะผู้จัดทำหนังสือมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในอันที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ คลังหลวง ตลอดจนร่วมกันปกปักรักษาและเพิ่มพูนสินทรัพย์ใน คลังหลวง ให้มั่นคงปลอดภัย เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานคู่ชาติคู่แผ่นดินไทยตลอดกาล
ห้ามจำหน่าย
พิมพ์ครั้งแรก  :    ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
จำนวน         :    ๑๐,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์โดย      :    ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  กรุงเทพมหานคร           


ขัอมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ  
พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และคณะ
คลังหลวงแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ   : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, ๒๕๕๑.     
๓๑๒ หน้า. ๑.เงินสำรองระหว่างประเทศ.
I.ชื่อเรื่อง.
ISBN :  978-974-05-7959-5

คณะบรรณาธิการ
๑. พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน      ๒. พระครูอรรถกิจนันทคุณ     
๓. พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ  
๔. พระอาจารย์ทวี กตปุญโญ  
๕. พระอาจารย์รัฐวีร์  ฐิตวีโร
            ๖. พระอาจารย์สรรวัศ ปภัสสโร

คณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต
๑. พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร          ๒. พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม 
๓. พระอาจารย์จิรวัฒน์
อัตตรักโข   ๔. พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
๕. พระอาจารย์เฉลิม
ธัมมธโร            ๖. พระอาจารย์ธีระยุทธ์ ธีรยุธโน
๗. พระอาจารย์บำรุง นวพโล              ๘. พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช 
๙. พระอาจารย์สุลาน ปภัสสโร   
คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๑. ศ.ดร.รัตนา  ศิริพานิช                 ๒. ผศ.สุวคนธ์ จงตระกูล
๓. ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม        ๔. ดร.ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ 
๕. คุณไพศาล พืชมงคล                    ๖. ศ.ดร.ตีรณ  พงษ์มฆพัฒน์

๗. ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ              ๘. คุณเรวดี ผลวัฒนสุข 
๙. คุณอรุณ วังคะฮาด               
๑๐. น.อ.นพ.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์ รน.      
๑๑. ดร.ธีระบูลย์  อินทรกำธรชัย     ๑๒. ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์


          หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยความสามัคคีร่วมกันปกป้องคลังหลวงของคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศ และด้วยน้ำใจความเสียสละและความร่วมมือจากหลายท่านที่มิได้ระบุนามไว้ในที่นี้คณะผู้จัดทำขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งใจยิ่ง
อนุเคราะห์แบบปกโดย   ผศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์          
         
เงินถุงแดง
เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะสำรองทุนไว้ใช้จ่ายในการทำนุบำรุงศาสนา และใช้ในคราวเกิดภาวะคับขันของประเทศ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้น้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสืบสานต่อ ในคราวที่ประเทศไทยเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยท่านได้ใช้ ทองคำ เป็นทุนสำรองอันสำคัญ  
         
ปกหนังสือเล่มนี้ ได้ผสมผสานสื่อสัญลักษณ์ของ เงินถุงแดง เหรียญสตางค์แดง ส่วนเสี้ยวของทองคำซึ่งคัดมาจากภาพศาสนสถาน นำมาประกอบกันเป็นรัศมีอันโชติช่วง
สัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้ จัดวางไว้ภายใต้คำว่า คลังหลวงแห่งประเทศไทย บ่งบอกนัยยะที่ว่า ทองคำที่ได้มาจากพุทธศาสนิกชนนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นฐานค้ำยันความมั่นคงของประเทศ และค้ำจุนพระพุทธศาสนาอีกโสดหนึ่งด้วย

www.klangluang.com         
ค้นหาข้อมูลรายละเอียด คลังหลวง ทุกแง่มุม
 
 
 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Website ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ

www.luangta.com