ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
คำนำ PDF พิมพ์ อีเมล์

01.jpg

           นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้ง โครงการช่วยชาติ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน เพื่อรับบริจาคทองคำและเงินตราต่างประเทศจากชาวไทยทั่วประเทศนำเข้าสู่ คลังหลวง ซึ่งหลวงตาได้ให้ความหมายว่า เป็นคลังสมบัติเดิมที่บรรพบุรุษเก็บหอมรอมริบและรักษาไว้เป็นหลักประกันบ้านเมืองในยามคับขัน ปัจจุบันมีชื่อเป็นทางการว่า ทุนสำรองเงินตรา

                       หากย้อนรอยอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะประจักษ์ชัดแจ้งถึงความสำคัญและคุณค่าของ คลังหลวง ว่าเปรียบเป็น หัวใจ ของชาติ  สิ่งใดๆ ยังอาจพอเยียวยาแก้ไขได้ แต่หาก คลังหลวง ได้เสื่อมสลายไป ประเทศชาติจะประสบกับหายนะในทันที  ดังเช่นเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ที่ เงินถุงแดง และเหรียญทองคำบริจาคน้ำหนักรวมกันกว่า ๒๓ ตัน ได้รักษาเอกราชของชาติจากลัทธิล่าเมืองขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ หาไม่แล้วสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ จักต้องพังพินาศหมดสิ้นเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน  สมัยต่อมา คลังหลวง ก็ยังพาชาติให้รอดพ้นอีกครั้งเมื่อคราวเกิดสงครามเศรษฐกิจ  พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยช่วยพยุงค่าเงินบาทไว้มิให้กลายเป็นเศษกระดาษ  นอกจากนี้ ดอกผลคลังหลวง ยังช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินกองมหึมาของชาติจำนวนกว่า ๑.๔ ล้านล้านบาทได้อีกด้วย จะเห็นว่า เมื่อครั้งอดีตพระมหาบูรพกษัตริย์ท่านต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการศึกสงคราม  ฝนฟ้าไม่เป็นไปตามฤดูกาล  โรคระบาดร้ายแรง หรือด้วยเหตุอื่น แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยทุนสำรองจาก คลังหลวง 

ครั้นถึงสมัยปัจจุบัน ด้วยจิตตภาวนาของหลวงตาทำให้ท่านสามารถหยั่งรู้ได้ว่าสังคมมีความซับซ้อนและแปรปรวนกว่าครั้งอดีต และด้วยเมตตาธรรมทำให้ท่านคอยตอกย้ำและพร่ำสอนให้ชาวไทยร่วมใจกันปกปักรักษาและเพิ่มพูนสมบัติใน คลังหลวง ให้แน่นหนามั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น อย่าปล่อยให้ผู้ใดหรือสิ่งใดเข้ามาแปรเปลี่ยนหลักการและเจตนารมณ์ คลังหลวง ให้เป็นอื่นได้ จุดนี้เป็นปราการด่านสุดท้ายที่ค้ำยันชาติไว้มิให้ล่มสลาย

           จากการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดรอบด้านและเป็นธรรม พบว่า  คลังหลวง มิได้มีความหมายอย่างผิวเผินเพียงแค่เป็นทรัพย์สินทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ คลังหลวง มีความเป็นมาที่ยาวนานพร้อมกับการสร้างชาติและมีความหมายอย่างลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์อันเป็นความผูกพันกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ บรรพบุรุษท่านรักษา คลังหลวง ด้วยหลักธรรมและโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัดด้วยความเคารพและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นเอนกอนันต์ของบรรพบุรุษที่ท่านสละเลือดเนื้อชีวิตรักษาบ้านเมืองให้พวกเราได้อยู่อย่างสะดวกสบายจนทุกวันนี้  ไม่เพียงเท่านั้นแม้ท่านมีอำนาจในการปกครองอย่างเต็มที่หรือมีเหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในระดับสูงท่านก็ยังไม่คิดแม้แต่จะเข้ามาแตะต้อง คลังหลวง ให้เสื่อมสูญไป แต่ท่านเหล่านั้นกลับตรากฎหมายรักษา คลังหลวง ไว้เป็นกรณีพิเศษอย่างต่อเนื่องและยาวนานอีกด้วย

             คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ คลังหลวงแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดทำขึ้น  จักอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย และลูกหลานในอนาคตข้างหน้าให้ได้เรียนรู้ความเป็นมาของคลังหลวง และมีส่วนปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยผู้รักชาติที่จะร่วมกันพิทักษ์รักษาคลังหลวงให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปเพื่อเป็นหลักประกันศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติ และเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งสืบต่อไปตราบนานเท่านาน            
                ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำ คลังหลวงแห่งประเทศไทย จนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้ว

                

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน 
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Website ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ

www.luangta.com