ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Home arrow คลังหลวงแห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 arrow สารบัญ หนังสือ คลังหลวงแห่งประเทศไทย
สารบัญ หนังสือ คลังหลวงแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล์

p0000.jpg    

สารบัญ

  ตอนที่ ๑ คลังหลวงความเป็นมา หลักการและเจตนารมณ์

ช่วงที่ ๑ ทุนสำรองเดิม แยกเก็บรักษาในคลังหลวง
๑. ทุนสำรองดั้งเดิม ในคลังหลวง
 §   คลังหลวง กรุงศรีอยุธยา
 §   ความเสียหาย หลังเสียกรุง
 §   พระเจ้าตากสิน บำบัดทุกข์ราษฎร
 §   คลังหลวง กรุงธนบุรี
 §   คลังหลวง พระราชทรัพย์กษัตริย์
๒.   เงินถุงแดง พระราชทานเป็นทุนสำรอง
๓.  เริ่มใช้ เงินกระดาษ
๔.  คลังหลวงติดหนี้..สู่การจัดระบบภาษีอากร
     
§   ก่อตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ 

ช่วงที่ ๒ ทุนสำรอง ช่วยไถ่บ้านไถ่เมือง
๕.  ๔๘ ชั่วโมง ขีดเส้นตายสยาม
๖.  สละเงินถุงแดง ไถ่ถอนชาติ
๗. ชาติตะวันตกเข้ายึดครองเพื่อนบ้านสยาม
    
§   อังกฤษยึดครองดินแดนตะวันตกสยาม
    
§   ฝรั่งเศสยึดครองดินแดนตะวันออกสยาม
    
§   การยึดครองของชาติตะวันตกอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          §   เหตุแห่งการต่อต้านชาติตะวันตก
  

ช่วงที่ ๓ ทุนสำรอง หนุนหลังค่าเงินบาท
๘.  กรมเก็บ ขาด..ทุนสำรอง เงินกระดาษหลวง จึงไร้ค่า
๙.  ทุนสำรองธนบัตร หนุนค่าเงินตรา
๑๐. ทุนสำรอง ๑๒ ล้าน
๑๑. จาก กรมธนบัตร.....เป็น กองเงินตรา


 

  ช่วงที่ ๔ ทุนสำรอง กับ ภาวะสงคราม
๑๒.  ระบบการเงินไทย..ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒
๑๓. ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย..ย้าย กองเงินตรา เป็น ฝ่ายออกบัตร
     
§  ตั้งทุนสำรองที่ ๒ ฝ่ายการธนาคาร
๑๔. ภาวะสงคราม กับ แนวทางแก้ปัญหาการเงินชาติ

ช่วงที่ ๕  ทุนสำรองเดิมในคลังหลวง  กับ ทุนสำรองระหว่างประเทศ
๑๕.  ตั้งทุนสำรองที่ ๓ ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
๑๖.   ทุนสำรองเงินตรา ไม่ใช่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
    
§  ทุนสำรองทั้ง ๓ รวมกัน คือ ทุนสำรองระหว่างประเทศ
๑๗.  บทสรุป..การเก็บรักษาทุนสำรองใน คลังหลวงคือ หลักการและเจตนารมณ์ของ
        บรรพบุรุษไทย


                 ตอนที่ ๒ หลวงตามหาบัวสืบทอดเจตนารมณ์ "คลังหลวง"

ช่วงที่ ๑ วิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ ทุนสำรองธปท.พินาศ  ทุนสำรองคลังหลวงค้ำชาติ
๑๘.  
หลวงตาสงเคราะห์โลก..แบบใต้ดิน
๑๙.   วิกฤตเศรษฐกิจ ทุนสำรอง ๒ โอ่งย่อยยับ
        
§ 
เงินบาทไม่เป็นเศษกระดาษ..เพราะโอ่งคลังหลวง
       
§ กู้ IMF
เพิ่มทุนสำรอง
๒๐.   สนธิสัญญา IMF พาชาติดิ่งเหว
       
§  
เหตุแห่งทาสในเรือนเบี้ย

ช่วงที่ ๒ หลวงตามหาบัวกู้ชาติ เพิ่มพูนคลังหลวง
๒๑.  
โครงการช่วยชาติ เพิ่มพูนโอ่งคลังหลวง
       
§  นิมิตหลวงตา..รู้ทัน..สัญญา
IMF
  § 
สงครามเศรษฐกิจ
  §  เราจะยอมเป็น หนู อยู่ใต้อุ้งเล็บ เสือ หรือ
?
๒๒.  ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ องค์ประธาน โครงการช่วยชาติ
๒๓.  หลวงตาเน้น..ทองคำ หลักประกันชาติ
       
§  
สมเด็จพระเทพฯ กับ หลวงตา
       
§   ทำไมธนาคารกลางใช้ ทองคำ
เป็นทุนสำรอง
       
§  
การถือครองทุนสำรองทองคำของประเทศต่างๆ
        
§  
ทุนสำรองทองคำของธนาคารกลางแยกเป็นกลุ่มประเทศ
       
§  
ลำดับการหลอมทองเข้าคลังหลวงในโครงการช่วยชาติ

ช่วงที่ ๓ ปี ๒๕๔๓ รวมบัญชี  อุบายกลืนกินคลังหลวง
๒๔.  
ความศักดิ์สิทธิ์แห่ง คลังหลวง
       
§  
ใครแตะเงินสงฆ์ ตกนรกหมกไหม้ไม่มีวันขึ้น
       
§  
โกงกินสมบัติคลังหลวง เป็นอนันตริยกรรม ๕
๒๕.   แนวคิดออกกฎหมายรวมบัญชี ๒๕๔๓
        
§  
ความประมาทของนักการเงินการคลัง ชาติหายนะ
        
§   ร่างพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย และร่างพ.ร.บ.เงินตรา ปี ๒๕๔๓
 
๒๖.  
กฎหมายมหาภัย..ต่อคลังหลวง
        
§  
รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน
       
§   คลังหลวงเก็บไว้เพื่ออะไร
?
        
§   ถ้าเอาคลังหลวงไปใช้ประโยชน์จะฟื้นฟูชาติได้จริงหรือ
?
       
§   ถูกต้องหรือไม่ถ้าจะเอาคลังหลวงทั้งกองไปใช้หนี้
?
       
§  
ออกกฎหมายมหาภัยบีบบังคับเอาคลังหลวงแล้ว..ชาติจม
๒๗.  นักวิชาการ..สนับสนุนหลวงตา
       
§ 
เงินก้อนสุดท้ายประชาชน (อ.วิทยากร เชียงกูล)
       
§ 
สมบัติคนไทย ไม่ใช่ของแบงค์ชาติ (รศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
       
§  ถ้านำคลังหลวงไปใช้..อันตรายขั้นหายนะ
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)
       
§ 
หลวงตาย้ำ..รวมบัญชีหลอกตาคน

ช่วงที่ ๔ การปกป้องคลังหลวง
๒๘.  
คลังหลวงตามหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
  §   นักรัฐศาสตร์ : คลังหลวง
หลักธรรมนูญทางเศรษฐกิจแห่งชาติ
  §   นักกฎหมาย :
ตีความคลังหลวง ไม่ใช่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
        
§   ปล้นเงินราษฎร๒๙. 
หลวงตาเทศน์..พลีชีพ ปกป้องคลังหลวง
       
§  
กษัตริย์และประชาชน เจ้าของคลังหลวง
       
§  
มดแดงรักษารัง  ไทยรักษาคลังหลวง
       
§  
เลือดทากองสมบัติสู้..มหาโจรปล้นคลังหลวง
       
§  
รัฐบาลยอมรับหลวงตา ยกเลิกรวมบัญชี 
๒๙.  หลวงตาเทศน์..พลีชีพ ปกป้องคลังหลวง
  §   กษัตริย์และประชาชน เจ้าของคลังหลวง
  §   มดแดงรักษารัง  ไทยรักษาคลังหลวง
 
  §   เลือดทากองสมบัติสู้..มหาโจรปล้นคลังหลวง
        
§   รัฐบาลยอมรับหลวงตา ยกเลิกรวมบัญชี

ช่วงที่ ๕ พระคุณบรรพบุรุษ  ดอกผลคลังหลวงไถ่ถอนหนี้ชาติ
๓๐.  
แนวทางหลวงตา แบ่งเบาปัญหาหนี้สินชาติ
       
§  
ตุ่มใหญ่ที่แห้งผาก จะมีความหมายอะไร
       
§   ชาติไทย :
หมาไทย
       
§  
ขันเล็กๆ ตักน้ำ ยามจำเป็น 
       
§   ล้นโอ่ง ใช้ได้..ทุบโอ่ง จม
๓๑.  
พระราชกำหนดการเงิน ๒๕๔๕ ขอเงินบรรพบุรุษ..ใช้หนี้
       
§  
ลูกหลาน ก่อหนี้..เงินปู่ย่าตายาย ใช้หนี้
       
§  
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ
๓๒.  หมดหนี้ IMF
ปิดโครงการช่วยชาติ
       
§  
พิธีปิดโครงการช่วยชาติ

 ช่วงที่ ๖ ปี ๒๕๕๐ แก้กฎหมายเงินตรา อุบายล้วงเงินคลังหลวง
๓๓.  ปี ๒๕๕๐ แนวคิดล้วงคลังหลวง
       
§  
แก้พ.ร.บ.เงินตรา..ทำลายหลักการบรรพชน
        
§  
แก้พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่อเค้าเอื้อมมือเข้าคลังหลวง
๓๔.  
หลวงตาสอน รักษาคลังหลวง อย่าอีลุ่ยฉุยแฉก
  §  
โลกสกปรก ธรรมถึงต้องชะล้าง
  §  
ผู้ใหญ่วงราชการ ควรใหญ่เป็นศีลเป็นธรรม
  §  
เงินคลังหลวง ไม่ใช่เงินการพนัน
  §  
ให้เอาธรรมพิจารณา ถ้าเป็นโลกแล้วไม่แน่นอน
๓๕.   นักวิชาการค้าน ร่างพ.ร.บ.เงินตรา
๒๕๕๐
  §   กฎหมายเดิมหลักการดีแล้ว (ดร.
วีรพงษ์ รามางกูร)
  §   บัญชีสำรองพิเศษ..ปราการด่านสุดท้ายในยามวิกฤต

             
(ดร.ธีระบูลย์
อินทรกำธรชัย)
       
§  
ควรแก้โครงสร้างภาษี  เป็นธรรมกับประชาชนชั้นล่างและกลาง
             
(ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร)

 
ช่วงที่ ๗ เจตนารมณ์ของหลวงตา คือ แก้ปัญหาด้วยธรรมะ
๓๖.  
วัตถุเป็นพื้นฐาน ธรรมะกระจายทั่วแผ่นดิน
      
§  
รักชาติ ต้องส่งเสริมสินค้าไทย
      
§  
ศาสนากับบ้านเมือง แยกจากกันไม่ได้
      
§  
ความรู้เมืองนอก เบ็ดล่อปลา
      
§  
ความรู้ทางธรรม ครอบโลกธาตุ
๓๗.  บทสรุป คลังหลวงแห่งประเทศไทย
 
  
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Website ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ

www.luangta.com