ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
บรรณานุกรม PDF พิมพ์ อีเมล์
บรรณานุกรม

กนกวลี  ชูชัยยะ  และกฤษฎา  บุญสมิต. ๒๕๔๗. ปรีดี  พนมยงค์,  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.          .  ๒๕๔๗.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ  (ศ.ป.ร.).  ๒๕๔๑.  รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ:  แพร่พิทยาจุลลดา  ภักดีภูมินทร์.๒๕๔๘.  เงินถุงแดง  ของ  สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ  สกุลไทย.   (๒๘  กันยายน  ๒๕๔๘): ๕๑.ชลลดา  วัฒนศิริ.  ๒๕๒๓.  พระคลังข้างที่กับการลงทุนธุรกิจในประเทศไทย  พ.ศ.๒๔๓๓  -  พ.ศ.๒๔๗๕  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ณรงค์ พ่วงพิศ. ๒๕๔๓. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส ๐๒๙ ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.ดวงธิดา  ราเมศวร์,  ม.ป.ป.  ประวัติศาสตร์และราชวงศ์  อาเชียตะวันออกเฉียงใต้  กรุงเทพฯ:  ทัพอักษรการพิมพ์.  ตีรณ  พงษ์มฆพัฒน์.  ๒๕๕๑.  ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สัมภาษณ์  แผนภาพภาวะเศรษฐกิจไทยและการถือทองคำเป็นทุนสำรองเทียนชัย  วงษ์ชัยสุวรรณ.  ๒๕๔๑.  สงครามเศรษฐกิจยุคโลกไร้พรมแดน  มายาโลกาภิวัฒน์    โครงการวิถีทรรศ์ธนาคารแห่งประเทศไทย.  ๒๕๓๗.  ๒๕ปี  โรงพิมพ์ธนบัตร  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๓๗  กรุงเทพ:   อัมรินทร์พริ้นติ้ง  แอนด์  พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน)            .  ๒๕๔๕.  ๖๐ปี  ธนาคารแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๕๔๕.  กรุงเทพฯ:   สยามเพรส  แมเนจเม้นท์  จำกัด            .  ๒๕๔๕.  ๑๐๐ปี  ธนบัตรไทย  พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๕๔๕.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์กรุงเทพ(1984)    จำกัด    ธารินทร์  นิมมานเหมินทร์.  ๒๕๕๐.  ข้อเท็จจริงในด้านนโยบายเกี่ยวกับ ปรส.  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้ที่:  www.democrat.or.th/book/pdf/120350.pdfนวพร  เรืองสกุล.  ๒๕๕๐.  ๑๐๐  ปี  จากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์  กรุงเทพฯ:  ธนาคารไทยพาณิชย์ ปถพีรดี.  ๒๕๔๘.  เงินถุงแดง”  สกุลไทย.   (๑๘  มกราคม  ๒๕๔๘) ๕๑.ประภัสสร  บุญประเสริฐ.  ๒๕๔๘.  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย  ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.   ๒๕๐๓. พระนคร:  (พิมพ์แจกเนื่องในงานพระศพพระวรวงค์เธอ  พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๐๓)พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย.  ๒๕๕๑.  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้ที่:  www.thaibankmusuem.or.thมาตยา  อิงคนารถ,  ทวี  ทองสว่าง  และวัฒนา  รอดสำอางค์.  ๒๕๒๙.  ประวัติศาสตร์ไทย  สมัยโบราณ-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  กรุงเทพฯ:  O. S.  Printing  House  Co., Ltd.มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด  และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.   ๒๕๔๘,  โลกของพระเจ้ากรุงสยาม  กับการวิเทโศบายไทย  โดยชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ  กัณฐิกา  ศรีอุดม.   ราชกิจจานุเบกษา.  ๒๔๑๘. (จ.ศ. ๑๒๓๗).  พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่างๆซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน”. ลักษณน่าที่ราชการในกระทรวงพระคลัง เล่มที่  ๑ หน้า  ๙๗๑ –๙๘๗           .   ๒๔๔๕. พระราชบัญญัติธนบัตร์  เล่มที่  ๑๙  หน้า๒๒๑  -  ๒๒๖          .  ๒๔๔๖.  พระราชบัญญัติเงินตรา  ร.ศ.  ๑๒๒.  เล่มที่  ๒๐  หน้า๕๑๗ - ๕๑๙.             .  ๒๔๕๑.  พระราชบัญญัติมาตราทองคำ  ร.ศ.  ๑๒๗.  เล่มที่  ๒๕  หน้า๙๐๒ - ๙๐๙,               .  ๒๔๕๑.  ประกาศบอกขนาดสัณฐานลวดลาย.  เล่มที่  ๒๕  หน้า๙๐๙ – ๙๑๐.           .   ๒๔๕๑.  ประกาศระงับข้อความบางมาตราในพรบ.มาตราทองคำ ร.ศ.๑๒๗.  เล่มที่  ๒๕  หน้า๙๑๐ - ๙๑๑.           .  ๒๔๕๑.  ประกาศแก้ไข.  เล่มที่  ๒๕  หน้า๑๐๔๕.           .  ๒๔๗๑.  พระราชบัญญัติเงินตรา  พ.ศ.  ๒๔๗๑  เล่มที่  ๔๕  หน้า๒๕ - ๓๙.             .  ๒๔๘๕.  พระราชบัญญัติ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕”     เล่มที่ ๕๙  ตอนที่  ๓๐.  หน้า  ๙๗๑ – ๙๘๗.              .  ๒๕๐๑.  พระราชบัญญัติ  เงินตรา  พุทธศักราช  ๒๕๐๑.  เล่มที่๗๕  ตอนที่  ๖๕. หน้า  ๓๒๓ – ๓๓๑.              .  ๒๕๕๐.  พระราชบัญญัติ  ยุบเลิกพระราชบัญญัตืทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน.  เล่มที่ ๑๒๔  ตอนที่  ๔๐ก. หน้า  ๑.            .  ๒๕๕๑.  พระราชบัญญัติ  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑.  เล่มที่ ๑๒๕  ตอนที่  ๔๑ก. หน้า  ๒๒.วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร.  ม.ป.ป.  รัฐบุรุษอาวุโส  ปรีดี  พนมยงค์  กับเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ:  (เอกสารอัดสำเนา)วิวัฒน์ชัย  อัตถากร.  ๒๕๕๐.  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต  ไทยโพสต์  (๑๐  ตุลาตม  ๒๕๕๐):  วิทยากร  เชียงกูล.  ๒๕๕๐.    ปัญหาหนี้ภาครัฐบาลที่ประชาชนต้องรับผิดชอบ   ฤาจะล้มคนทั้งแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,  ๔๖-๔๘วีรพงษ์  รามางกูร.  ๒๕๔๔.  คิดถึงอาจารย์ป๋วย. ใน  ประยงค์  คงเมือง  และประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์.  (บรรณาธิการ).  คนเดินตรอก.  พิมพ์ครั้งที่๒.  กรุงเทพฯ: มติชน. ๓๙-๔๑.           .  ๒๕๕๐.   ประชาชาติธุรกิจ  (๑๗-๒๐  กันยายน ๒๕๕๐):  ๒๐ ศิวพร  ชัยประสิทธิกุล.  ๒๕๓๐.  ประวัติศาสตร์  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป  ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหงสตีฟ  แวน  บีค  และจีรนันท์  พิตรปรีชา.  ๒๕๔๔.  รำลึกร้อยปี  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพฯ:  บริษัท  อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน)สันติสุข  โสภณศิริ.  ๒๕๔๓.  ครั้งที่๒.  บันทึกปฎิบัติงานใต้ดินของอดีตเสรีไทย  กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์สิทธิชัย  เสรีเพียรเลิศ.  ๒๕๔๑.  ผลกระทบของการกู้เงินกับกองทุนการเงิน  (IMF) ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบจากเงื่อนไขของหนังสือแสดงเจตจำนง  ฉบับที่ ๑-๓  วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์,  มหาวิทยาลัยรามคำแหงสุชาติ  ธาดาธำรงเวช.  ๒๕๔๓.  "ปัญหาการรวมบัญชีในแบงค์ชาติ"  ฤาจะล้มคนทั้งแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๑๕ 

Ed  Wener,  2007,  A  Look  at  Central  Bank  Gold  Reserves”. 

[Online]  Available:  http://www.gata.org/node/104

Gold  as  a  Reserve  Asset/  Why  Central  Banks  Hold  Gold  2007. 

[Online]  Available:  www.gold.org / value / reserve asset / gold as a reserve asset / why central banks hold gold

Official  gold  reserves.  2550. 

 [Online]  Available:  http://en.wikipedia.org/wiki/Official_gold_reserves2007  [Online]  Available:  www.krisdika.go.th2007  [Online]  Available:  www.mof.go.th2007  [Online]  Available:  www.parliament.go.th
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Website ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ

www.luangta.com